0912 236 774

Thứ Hai , 2 Tháng Mười 2023

Author Archives: tranhai1805

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Luật quản lý thuế   Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung 01/07/2007 26/11/2006 Luật Quản Lý thuế số 78/2006/QH11 Luật quản lý thuế của quốc hội khoá xi, kỳ họp thứ 10 số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 01/07/2007 25/05/2007 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản ... Read More »

XỬ PHẠT HÓA ĐƠN

XỬ PHẠT HÓA ĐƠN   Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung 09/11/2013  24/9/2013 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn 02/03/2014  17/01/2014 Thông Tư Số: 10/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn     Hướng dẫn ... Read More »

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung 01/01/2011  09/11/2010 Quyết định số 2905/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch ... Read More »

LUẬT KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

LUẬT KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN   Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số Hiệu Nội Dung 01/01/2017 20/11/2015 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Luật kế toán năm 2015 gồm 6 Chương, 74 Điều 01/01/2017 30/12/2016 Nghị định 174/2016/NĐ-CP Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán 05/02/2015 22/12/2014 Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán ... Read More »

CÁC THỦ TỤC KHAI THUẾ BAN ĐẦU

[Thuế] Các thủ tục khai thuế ban đầu 1. Khai và nộp lệ phí Môn bài – Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; – Trường hợp người nộp lệ phí mới thành ... Read More »

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NGƯỜI NỘP THUẾ

[Thuế] Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế 1. Quyền của người nộp thuế Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức ... Read More »

[ĐẦU TƯ] THUẬT NGỮ CẦN BIẾT

[Đầu tư] Thuật ngữ cần biết Luật đầu tư ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 quy định rõ ràng hơn những vấn đề liên quan đến đầu tư so với Luật đầu tư 2005. Theo đó một số từ ngữ dùng trong luật đầu tư 2005 được thay thế bởi ... Read More »

BẢO ĐẢM ĐẦU TỪ NHÀ NƯỚC

[Đầu tư] Bảo đảm đầu tư của nhà nước Luật đầu tư quy định Bảo đảm quyền sở hữu tài sản 1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. 2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, ... Read More »

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH

[Đầu tư] Chính sách nhà nước về đầu tư kinh doanh Luật đầu tư quy định Chính sách về đầu tư kinh doanh 1. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. 2. Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh ... Read More »