0912 236 774

Thứ Hai , 24 Tháng Sáu 2024

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Luật quản lý thuế

 

Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung
01/07/2007 26/11/2006 Luật Quản Lý thuế số 78/2006/QH11 Luật quản lý thuế của quốc hội khoá xi, kỳ họp thứ 10 số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
01/07/2007 25/05/2007 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản Lý Thuế
01/01/2011 28/10/2010 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP Nghị định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 100/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân
15/04/2011 28/02/2011 Thông tư số 28 /2011/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ
01/07/2012  22/05/2012 Thông tư số 80/2012/TT/BTC Hướng dẫn Luật  quản lý thuế về đăng ký thuế
01/01/2014  19/062013 Luật số 32/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số  điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
01/07/2013  15/05/2013 Thông tư liên tịch số: 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính – Bộ TN&MT Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
10/06/2013  25/04/2013 Thông tư số: 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
15/09/2013  22/07/2013 Nghị định số: 83/2013/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
20/12/2013  06/11/2013 Thông tư số: 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
01/07/2013  20/11/2012 Luật quản lý thuế số: 21/2012/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
01/01/2015  26/11/2014 Luật số: 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*