0912 236 774

Thứ Hai , 24 Tháng Sáu 2024

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung
01/01/2009
03/06/2008

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

01/01/2009 08/12/2008 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
 
18/03/2011
Về việc đính chính Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
07/03/2011 21/01/2011 Thông tư số 09/2011/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
01/05/2011 15/03/2011 Thông tư số 35/2011/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông
01/06/2011 07/04/2011 Thông tư số 47/2011/TT- BTC Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị  gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện
01/01/2009 26/12/2008 Thông tư số 129/2008/TT- BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
01/03/2012 11/1/2012 Thông tư số 06/2012/TT- BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng
01/03/2012 27/12/2011 Nghị định 121/2011/NĐ-CP Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng
01/01/2014  19/06/2013 Luật số 31/2013/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế GTGT
13/8/2013 13/8/2013 Nghị định s92/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT
15/12/2013
16/10/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
30/11/2013
16/10/2013
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
01/01/2014
18/12/2013
 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
01/01/2014
31/12/2013
 
Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*