0912 236 774

Thứ Bảy , 18 Tháng Năm 2024

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung
01/01/2011  09/11/2010 Quyết định số 2905/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
01/01/2011  14/05/2010 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
01/01/2011  28/09/2010 Thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
01/05/2011  14/03/2011 Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
01/07/2011  12/05/2011 Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng
01/07/2013  15/05/2013 Thông tư số: 64/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ/CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
01/03/2014  17/01/2014 Nghị định số: 04/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
01/06/2014  31/03/2014 Thông tư số 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
    Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính)
SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*